Terms of Service

Aerobe is een geregistreerde handelsnaam van 

RedOrBlue B.V.,  K.v.K. Gooi, Eemland en Flevoland 321 47 230.

RedOrBlue B.V. is certified Google for Education Partner. Expanding Visions is strategisch partner en reseller van de clouddiensten van Aerobe. 

RedOrBlue B.V.

Zeeweg 5, 1271 VV  HUIZEN (NH)

Nederland

I: aerobe.net

E: sales@aerobe.net

T: 035 - 8 875 558

Expanding Visions B.V.

Zeeweg 5, 1271 VV  HUIZEN (NH)

Nederland

I: www.ev.nl 

E: sales@ev.nl

T: 035 - 5 488 388

Algemene voorwaarden

Het Aerobe leerplatform (hierna Aerobe) wordt u (als rechtsgeldig vertegenwoordiger/opdrachtgever) via internet bij wijze van Software-as-a-Service als dienst aangeboden door RedOrBlue B.V. (opdrachtnemer). Aan het gebruik van deze dienst zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door Aerobe te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door RedOrBlue B.V. schriftelijk zijn aanvaard. Deze voorwaarden zijn voor het laatst opgesteld op 7 april 2021 februari en hebben betrekking op de volgende Aerobe diensten: Aerobe DLO, Aerobe LMS, Aerobe Connect, Aerobe Insight, Aerobe Web Services en de tailor made diensten van Aerobe.

 

Artikel 1. Gebruik van de dienst

1.1 Aerobe wordt u aangeboden ten behoeve van automatiserings-doeleinden binnen uw organisatie door middel van Aerobe. U bepaalt zelf hoe u de diensten inzet en voor welke specifieke doelen.
1.2 Om Aerobe te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren. Nadat uw registratie is afgerond, kunt u direct op uw accounts inloggen en de dienst gebruiken.
1.3 U dient de toegang tot uw account middels de gebruikersnamen en wachtwoorden af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient u wachtwoorden strikt geheim te houden. RedOrBlue B.V. mag ervan uitgaan dat dit alles, vanaf uw accounts na aanmelding met uw gebruikersnamen en wachtwoorden, onder uw leiding en toezicht gebeurt. U bent dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij u bij RedOrBlue B.V. heeft gemeld dat een ander uw wachtwoorden kent.
1.4 Indien u gebruik maakt van Aerobe, verwerkt u persoonsgegevens. RedOrBlue B.V. treedt hierbij op als verwerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens; u bent hierbij de Verantwoordelijke en RedOrBlue B.V de Verwerker. De bepalingen hieromtrent zijn vastgelegd in een separate verwerkersovereenkomst.

 

Artikel 2. Gebruiksregels

2.1 Het is verboden Aerobe te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
2.2 In het bijzonder is het verboden Aerobe op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma's voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het excessief vaak doen van aanroepen van de dienst.
2.3 Indien RedOrBlue B.V. constateert dat u bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, mag RedOrBlue B.V. zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.
2.4 Indien naar het oordeel van RedOrBlue B.V. hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van RedOrBlue B.V. of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is RedOrBlue B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
2.5 RedOrBlue B.V. is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
2.6 RedOrBlue B.V. kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op u verhalen. U vrijwaart RedOrBlue B.V. van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

 

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud

3.1 RedOrBlue B.V. spant zich in om de dienst beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.
3.2 RedOrBlue B.V. onderhoudt Aerobe actief. Indien onderhoud naar verwachting leidt tot een beperking van de beschikbaarheid, zal RedOrBlue B.V. dit in de nachtelijke uren (tussen 23:00 en 07:00 uur lokale tijd) uitvoeren. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd. Onderhoud in verband met calamiteiten kan op ieder moment plaatsvinden en wordt niet vooraf aangekondigd.
3.3 RedOrBlue B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van Aerobe aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist RedOrBlue B.V. zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.


Artikel 4. Intellectueel eigendom

4.1 Aerobe, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de website is het intellectueel eigendom van RedOrBlue B.V. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van RedOrBlue B.V., behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
4.2 Informatie die u opslaat of verwerkt via Aerobe, is en blijft uw eigendom (of dat van uw toeleveranciers). RedOrBlue B.V. heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. U kunt dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.
4.3 Indien u informatie stuurt naar RedOrBlue B.V., bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
4.4 RedOrBlue B.V. zal geen kennis nemen van gegevens die u opslaat en/of verspreidt via Aerobe, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of RedOrBlue B.V. daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal RedOrBlue B.V. zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel 5. Vergoeding voor de dienst

5.1 Aan het gebruik van Aerobe is een vergoeding verbonden voor gebruik van bepaalde functionaliteit. U wordt bij de betreffende functionaliteiten gewezen op de kosten. De vergoeding is per jaarabonnement verschuldigd en wel vooraf.
5.2 Betaling kan worden verricht via iDeal-betaling, via creditcard, volgens de betaalinstructies op de website, of op rekening.
5.3 Omdat Aerobe direct geleverd wordt, en wel op uw uitdrukkelijk verzoek, is het niet mogelijk een betaling ongedaan te maken met een beroep op de Wet koop op afstand.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van RedOrBlue B.V. beperkt tot het abonnementsbedrag een kwart van het jaarabonnement, voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis.
6.2 RedOrBlue B.V. is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat u de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij RedOrBlue B.V. meldt.
6.4 In geval van overmacht is RedOrBlue B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
6.5 RedOrBlue B.V. aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor diensten en of producten die niet door RedOrBlue B.V. geleverd worden zoals door derden geleverde diensten en toepassingen die gelinked zijn aan Aerobe.

 

Artikel 7. Duur en opzegging

7.1 Deze overeenkomst gaat in zodra u voor het eerst gebruikt maakt van de dienst en loopt dan één jaar.
7.2 Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met steeds dezelfde periode. Opzegging kan steeds tegen het einde van de in lid 1 bedoelde duur met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden aan het adres van
RedOrBlue B.V.
Zeeweg 5
1271 VV te Huizen
Noord-Holland.
7.3 RedOrBlue B.V. kan de overeenkomst beëindigen indien u achttien maanden lang niet hebt ingelogd. Zij zal in dat geval eerst een herinneringsmail sturen bij het e-mailadres dat aan uw account gekoppeld is.
7.4 Op verzoek kan RedOrBlue B.V. u een kopie van de in Aerobe opgeslagen data verschaffen. Informeer naar de mogelijkheden en kosten.

 

Artikel 8. Wijzigingen voorwaarden

8.1 RedOrBlue B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen steeds met ingang van een nieuwe betaalperiode (zoals gedefinieerd in 5.1) aanpassen.
8.2 RedOrBlue B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen via de dienst zodat u daar kennis van kunt nemen.
8.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

 

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met RedOrBlue B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin RedOrBlue B.V. gevestigd is.
9.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.
9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door RedOrBlue B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande.
9.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.6 RedOrBlue B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde die Aerobe of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
9.7 Indien u binnen één jaar na beëindiging van de overeenkomst een medewerker van RedOrBlue B.V., die betrokken is geweest bij de opdracht, in dienst neemt, bent u aan RedOrBlue B.V. een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het geldende uurtarief van zes maanden, op basis van een 40-urige werkweek.