Edublog > IT-koers bepalen > Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities

Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities

De stichting van een onderwijsorganisatie presenteert eenmaal in de 4 jaar een nieuwe strategische koers. Als afgeleide hiervan zijn de scholen verplicht om dit eenmaal in de 4 jaar te vertalen naar hun schoolplan.

In dit strategisch beleidsplan is de missie en visie van de schoolorganisatie verwoord en worden de ambities weergegeven voor de komende jaren. Hiermee is zo’n koersdocument richtinggevend en vormt het een leidraad voor de voorliggende periode.

Wat betekent deze visie en ambitie nu voor de rol van IT en welke kaders spreken we met elkaar af, zodat het voor een ieder in de organisatie duidelijk is wat de richting met IT wordt?

Jaap Kraaijenhagen foto

Door: Jaap Kraaijenhagen

Aerobe

drawing of a colorful business scheme on an opened book

Om handen en voeten te geven aan wat de ambities uit het strategisch beleidsplan betekenen voor IT is een bestemmingsplan een krachtig middel om kaders met elkaar helder te krijgen.

Betrokkenheid

Bij de totstandkoming van het strategisch beleidsplan wordt input gegeven door een brede vertegenwoordiging van de organisatie en diverse overige stakeholders. Betrokkenheid is immers een groot goed. Uiteraard zijn de MR en GMR hierin vertegenwoordigd. Naast de missie en de visie op onderwijs worden er concrete uitspraken gedaan en speerpunten benoemd om mee aan de slag te gaan. Daarnaast wordt er regelmatig gereflecteerd op de vorige periode en wat eventueel verbeterd kan worden richting de komende jaren. Het bestuur evalueert jaarlijks de opgestelde koers en legt daarbij verantwoording af aan de RVT.


Maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen

De huidige ontwikkelingen binnen het onderwijs geven, naast de lokale omgevingsfactoren, voldoende input voor de aanwezige en nog te maken beleidsplannen. Krapte op de arbeidsmarkt, pensionering en vergrijzing dragen bij aan het toenemende tekort aan leerkrachten en schoolleiders. De roep om meer inclusief onderwijs houdt aan en de leermiddelenmarkt staat onder druk. Daarnaast zijn maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, tweedeling en tolerantie items om rekening mee te houden. Op veel van deze ontwikkelingen wordt in de verschillende koersplannen voorgesorteerd.
 
Onderwijs specifieker is er o.a. aandacht voor het voldoen aan de basisvaardigheden, de herziening van het curriculum, formatief handelen, zelfregulatie en niet te vergeten de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. Digitale geletterdheid en burgerschapsvorming vormen een belangrijk speerpunt. De uitdagingen van AI vragen tevens om beleid hoe hiermee om te gaan.
 
Kortom de uitdagingen zijn lego.

 

De rol van IT in het speelveld

Wat opvalt in de opgestelde beleidsplannen is dat de rol van IT vaak onderbelicht is. Digitalisering wordt wel benoemd, maar een duidelijke richting ontbreekt. Om handen en voeten te geven aan wat de ambities uit het strategisch beleidsplan betekenen voor IT kan een ’Bestemmingsplan IT’ een middel zijn om kaders met elkaar helder te krijgen.
 
Wellicht heb je zelf wel eens met een bestemmingsplan te maken gehad. Een bestemmingsplan van de overheid is een beleidsdocument waarin voor een gebied de ruimtelijke ordening bepaald wordt. Hierin staan kaderstellende principes voor bebouwing, horeca, recreatie, landbouw etc. Ook worden er hierin architecturale kaders bepaald. Projecten worden vooraf getoetst aan de kaders van het bestemmingsplan. Het plan is hierbij bindend voor overheid en burgers. 
 
Dit concept gebruiken wij, Expanding Visions, in de praktijk voor het richten van IT waarbij de meerwaarde ligt in het proces om met elkaar te komen tot een ‘Bestemmingsplan IT.’

Een bestemmingsplan IT is niet alleen voor gemeenten

Een ‘Bestemmingsplan IT’ zetten wij op dezelfde wijze in als bij een gemeente. De ambitie voor het leren met IT en ook de ondersteuning van de bedrijfsvoering is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast omvat een bestemmingsplan bijvoorbeeld een sourcingstrategie, een aanpak voor informatiemanagement en architectuurkaders. Maar vooral de organisatorische inrichting van de IT-organisatie staat centraal. Het goed organiseren van IT is immers de sleutel tot succes.

Bekijk ook ons vlog 'Innoveren met een bestemmingsplan'.

Van visie naar realisatie

Het ‘Bestemmingsplan IT’ wordt gevoed door het strategisch beleidsplan, de visie op leren met IT en de technische architectuur van de organisatie. 

Hiermee worden initiatieven voor projecten en/of programma’s altijd getoetst aan de kaders van dat bestemmingsplan. ‘Past het project wel bij de gestelde doelen?’ Zo wordt het een stuk eenvoudiger om van visie naar realisatie te komen.

 

Benieuwd hoe we dit pragmatisch aanpakken? Ik praat je graag bij.

 

Laat hier je vraag achter

Een keer samen van gedachten wisselen?

Maak een afspraak
Contact_Jaap_grijs

Ik help je graag verder

Aerobe logo met regel-1
Jaap Kraaijenhagen

Lees ook de andere edublog artikelen

  • De status quo bias in het onderwijs
  • SIVON beveelt betaalde Google Workspace versies aan voor gegarandeerde veiligheid
  • IT uitbesteden: Kans of valstrik?
  • Hoe een bestemmingsplan helpt bij het realiseren van ambities
  • Klantverhaal: Hoe Aerobe de beheer(s)tijd voor RVKO heeft gehalveerd
  • Normenkader IBP: Weten hoe je er nu voor staat